הסכם הקמת אתר, אחסון אתר ומתן שרות.

כללי

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך אלה מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

מסמך זה, מתחילתו ועד סופו, כולל פסקה זו, מסדיר את ההתקשרות בינינו, גיא ברנע – Fly Guy בע”מ (ח.פ. 516828084), הבעלים של המותגים “Fly Guy, Wix Master, Dr-Web ואחרים” (להלן גם: “החברה”, “אנחנו”, “אנו”, “לנו”, לבינכם – הגורם המבקש לרכוש את אחד השירותים המוצעים על ידינו (להלן גם: “אתם”, “הינכם”, “הלקוח”) באתרי האינטרנט שלנו:fly-guy.club. wix-master.com. dr-web.club ואחרים (להלן גם: “אתר האינטרנט”), או בדרך אחרת. להסכם זה מצטרפים לפי העניין ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, הסכמי ההתקשרות עם חברות שותפות שבשרותיהם אנחנו כספקים ואתם כלקוחות, עושים שימוש.

אף אחד מהסכמי השירות שלנו לא יהיה מחייב עד שתרגיש בטוח שמה שאנו מציעים הוא התאמה מושלמת ומתאימה לעסק שלך. לכן, לפני קבלת החלטה סופית, הקפיד לקרוא את התנאים וההגבלות בעיון ולהבין כיצד השירותים עובדים.

אם תפנה אלינו לכתובת המייל באמצעות עמוד יצירת הקשר, או וואטסאפ 072-3361333 עם השאלות, אנו נענה כמיטב יכולתנו, ואתה תחליט אם הוראות ההסכם מקובלות והשירותים שלנו מתאימים לצרכיך.

עם אישור הזמנת עבודה ו/או הסכם ו/או ביצוע כל סוג של תשלום עבור החברה, הינך מאשר את תנאי הסכם זה ללא כל סייג.

אנו ממליצים מאוד להתייעץ עם מקורות משפטיים ומקצועיים כדי לוודא שאתה מודע במלואו לתנאי פרטיות, אבטחה וחובות משפטיות אחרות שייתכן וחלות עליך.

לא תישמע טענתו של לקוח כאילו השירות שמסופק לו על ידינו אמור לעמוד בסטנדרטים ספציפיים, לרבות התאמות נקודתיות, שאינם מעוגנים באופן מפורש בהסכם זה ו/או במסמכים נוספים שמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, אלא אם כן נעשה הדבר במסמך נפרד ומפורט הנחתם על ידי החברה, בטרם התקשרותו עמה.

בהתקשרותך איתנו הינך מצהיר אפוא כי ידוע לך שהשירותים שלנו, ניתנים כמו שהם, AS IS, עשית את המקסימום כדי לבדוק את התאמת השירותים, והתנאים כאמור, לדרישותיך, ומצאת אותם מתאימים.

מאחר והנך הלקוח, כהגדרתו להלן, אשר עומד להתקשר בהסכם תנאי שימוש זה – שהינו הסכם מקוון מחייב – לקבלת שירותים ו/או שירותים נלווים, כהגדרתם להלן, על ידי החברה, כהגדרתה להלן “החברה”, עליך לקרוא בעיון רב את הוראות הסכם תנאי השימוש ולאשר את הסכמתך לאמור בו. טופס הזמנת שרותים ו/או ביצוע תשלום ל Fly Guy מהווה את אישורך החד משמעי לתנאי הסכם זה.

במידה ואינך מסכים לתנאים האמורים בהסכם תנאי השימוש ו/או במידה ולא אישרת את הסכם תנאי השימוש כאמור לעיל, לא תהיה באפשרות החברה להעניק לך את השירותים ו/או לחדשם ובכלל זאת לקבל כל שרות אחר.

פתיח הסכם

הואיל והחברה הינה חברה המספקת בין השאר שרותי הקמת אתרי אינטרנט, אחסון אתרים ושירותים נלווים אחרים;

והואיל והלקוח פנה אל החברה וביקש לשכור ו/או לקבל מהחברה – לשימושו הבלעדי – שירותים, קרי שרותי אחסון אתרים (חבילות אחסון אותם בחר הלקוח) ו/או שירותים נלווים ו/או אחרים ע”פ בחירתו, ובין היתר באמצעות רכישת השירותים באמצעות אתר החברה ו/או כפי שיוסכם בכתב בין הלקוח לחברה, ו/או ע”י ספקי צד שלישי.

והואיל והלקוח מצהיר בזאת כי השירותים שיסופקו ללקוח על ידי החברה ישמשו את הלקוח לפעילות ולמטרות חוקיות בלבד;

והואיל ברצון החברה והלקוח לקבוע את תנאי ההתקשרות שביניהם על פי התנאים המפורטים בהסכם תנאי השימוש, אשר כאמור מותנת בהסכמת הלקוח לאמור בו ואישורו, כפי שפורט לעיל;

והואיל ומטרת הסכם תנאי השימוש, בין היתר, להעניק שירותים נאותים ללקוח ובכלל זאת אישור הסכם תנאי השימוש מהווה הסכמה הצהרה והתחייבות מצד הלקוח לפעול על פי תנאיו והוראותיו של הסכם תנאי השימוש.

אי לזאת הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מהות ההתקשרות

מהות ההתקשרות עם החברה היא הקמת ו/או שדרוג ו/או אחזקת אתר אינטרנט (להלן: האתר) ו/או מתן שרותים נלווים כפי שמופיעים מעת לעת באתרי החברה על ידי החברה עבור המזמין (להלן: הלקוח).החברה מצהירה בזאת כי בידיה היכולת והידע המקצועי.

תנאים כלליים אתר אינטרנט

האתר ייבנה על מערכות קיימות להקמת אתרים המשמשת את החברה (להלן: המערכות).

התשלום שישולם להחברה כולל שני חלקים: תשלום עבור הקמת האתר, ותשלום עבור אחסון האתר, בהתאם לחבילות השונות. התשלום הראשון יבוצע במעמד חתימת ההסכם, טרם תחילת העבודה. גם במידה והתשלום אינו מתבצע בכרטיס אשראי – יועברו פרטי כרטיס אשראי לביטחון טרם תחילת העבודה.

כל החומרים להקמה הראשונית של האתר ולעדכונים השוטפים יסופקו על ידי הלקוח. החומרים כוללים טקסטים, תמונות, סמלים ולוגואים, סרטוני וידאו, קישורים רלוונטיים, פרטי התקשרות, מסמכים חיצוניים ועוד, החומרים שיספק הלקוח ייכללו באתר שייבנה בהתאם למפרט וליכולות הטכניות של המערכות. חוסר התאמה כנ”ל של חומר מן החומרים שיספק הלקוח לא יהווה עילה לביטול ההתקשרות ע”י הלקוח.

מוסכם על הצדדים כי: כל התכנים באתר לא יפרו שום חוק מחוקי מדינת ישראל. בפרט לא יופרו חוקים שעניינם: הגנה על זכויות יוצרים, איסור הסתה, איסור גזענות, איסור לשון הרע, כללי הצנזורה, הגנת הפרטיות, מניעת עוולות מסחריות. למען הסר כל ספק – כל אחריות על תכני האתר הינה באחריות הלקוח בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות משפטית לתכנים אלו.  ובשורה פשוטה: אין למצוא תמונות בגוגל ולהעלותם לאתר כתמונות שלכם.

למען הסר ספק: ההתקשרות להקמת אתר איננה כוללת שירותים נוספים מעבר לבניית האתר, והכל על פי החבילה שרכש הלקוח, ובכלל זה: עדכוני תוספים, עדכוני מערכת ליבה, קידום, שיווק, כתיבה, עריכה, עיבוד תמונות, עריכת וידאו, בניית מצגות, תוספי פרימיום, שרותי פרימיום ועוד. שירותים אלה יינתנו תמורת תשלום נפרד, אם בכלל.  שרותי תחזוקה וניהול יבוצעו אך ורק על אתרים המנוהלים בשרתי החברה ו/או הוקמו על ידי החברה.  כמו גם חיבור למערכות חיצוניות על שם החברה כגון מערכות איסוף נתונים, סטטיסטיקות, אוטומציות וכד’.   תוספי פרימיום ושרותי פרימיום לא ניתנים להעברה במידת מעבר לשרת אחסון שאינו מנוהל ע”י החברה או מי מטעמה.

הלקוח מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם לחברה כתוצאה מאי עמידתו, מסיבה כלשהי, בתנאי ההסכם לעיל. כמו כן, היה ותוגש תביעה נגד החברה בשל פרסומים שונים המופיעים באתר ואשר נמסרו על ידי הלקוח, יישא הלקוח בהוצאות ההגנה המשפטית של החברה ובתשלומים השונים שייפסקו נגד החברה ככל שייפסקו.

במידה ויבחר הלקוח לבצע עדכונים / שינויים / לתת הרשאה לביצוע פעולות כאלו – לא תהיה החברה אחראית על כל נזק שייגרם לאתר פרט להעלאת גיבוי וזאת לא יאוחר מ 25 יום לאחור.

החברה מתחייבת להגיש הצעת עיצוב ראשונה עד 10 ימי עבודה מרגע קבלת הנחיות מהלקוח.

החברה מתחייבת להקים את האתר תוך 30 ימי עבודה, בכפוף למפרט החבילה שנרכשה, לאישור הצעת העיצוב ולהעברת כל החומרים אליה על ידי הלקוח. עיכוב של עד 7 ימים לא ייחשב כהפרת סעיף זה.

עיכוב של למעלה מ 30 יום בהעברת החומרים מהלקוח אל החברה יוריד את קדימות העבודה של הלקוח. עיכוב של למעלה מ 45 יום בהעברת החומרים יקפיא את העבודה. במקרה שכזה יזוכה הלקוח בסך 50% מתשלום ההקמה בלבד ללא הוכחת נזק.

אחסון האתר

החברה תדאג לאחסון האתר בשרת מקצועי, אמין ובעל מוניטין, ותדאג ככל יכולתה לטיפול בכל תקלה שתתגלה באתר.

חלק מהשירותים והיכולות תלויים בגורמים חיצוניים כגון אתרי אינטרנט, רשמי דומיינים, חברות תוכנה, חברות תקשורת ועוד.

יחד עם זאת החברה לא תהיה אחראית בשום אופן לתקלה או שינוי או הפרעה שמקורם בגורמים שלישיים שונים כגון חברות תקשורת, חברות המספקות שירותי אחסון בשרתים, ספקים של קווי אינטרנט, חברות תוכנה ואחרים, והלקוח מוותר מראש על כל פיצוי בשל נזקים מכל סוג שיגרמו לו, אם יגרמו חלילה, בשל פעולה או מחדל של גורם שלישי.

הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי שינויים שונים הקשורים בגורמים חיצוניים עלולים להשפיע על השירות הקשור לאתר. הלקוח מוותר מראש על כל טענה בגין שינוי באופי השירות של החברה, במידה ושינוי זה נובע משינוי מדיניות, תקלה, קריסה או כל שינוי אחר הקשור לגורמים חיצוניים.

החברה רשאית לשנות את המערכות ואף להחליפן באחרות. הלקוח מוותר על טענה כלשהי בגין שינוי כלשהו הנובע משינויים במערכת, גם אם הוא גורם לשינויים באתר.

מחיר חבילת האחסון ביום העלאת האתר הינו כפי שנקבע. במידה ואתר הלקוח יגדל ויעבור בנפח את הנפח המוזמן, יועבר הלקוח אוטומטית לחבילת האחסון הבאה בתור. ניתן אף לשנמך חבילות אחסון בפנייה במייל / טלפון / וואטסאפ למשרדי החברה.

במידה והלקוח קיבל הרשאה לניהול האתר, הלקוח מתחייב לנקוט בכללי זהירות בפרטי ההרשאה שיינתנו לו לשם שימוש במערכת, לא להעבירם לגורמים לא מוסמכים ולהקפיד על כללי אבטחה.
החברה לא תהיה אחראית לכל שינוי ו/או נזק שייגרם באתר או לאתר ע”י הלקוח מרגע זה.

במידה וייגרם נזק לאתר שידרוש את התערבות החברה, יחוייב הלקוח ע”פ מחירון שעתי בסך 250 ₪ מינימום לשעת עבודה לא כולל מע”מ.

במידה ובחר הלקוח במתן הרשאות גישה לניהול האתר לצד שלישי, תהיה האחריות על הלקוח בלבד וללא כל טענה כלפי החברה.

במידה ומדובר על אתרים הבנויים על מערכות חיצוניות החברה לא תהיה אחראית בשום צורה לנזק שייגרם כתוצאה ממחדל אבטחה ו/או ממחדל חוסר ידע וגרימת נזק של הלקוח.

במידה והאתר יעבור לרשות הלקוח, יפתח הלקוח חשבון בשרתי החברה המארחת ויקבל גיבוי מלא של האתר כפי שאושר ביום הגשתו במידת האפשר.  הלקוח לא יוכל לקבל תוספי פרימיום ושרותי פרימיום הרשומים ע”ש Fly Guy, גיא ברנע – ניו מדיה או חברת האחסון מטעם החברה.  
כל שעת הדרכה נוספת תהיה בתשלום בסך של 250 ₪ לא כולל מע”מ.

קרדיטים

יוטמעו קרדיטים בתחתית כל אתר/דף נחיתה/קורס/ניוזלטר וכד’ שיעוצבו במסגרת הפרויקט. נותני השירות יוכלו להציג את הפרויקט בתיק העבודות שלהם.
במידה והלקוח לא מאשר הצבת קרדיט כמקובל יתווסף תשלום של 640 ₪.

תמיכה בדפדפנים

האתר יפותח בתאימות מלאה לדפדפנים המובילים (בהתאם ליכולות התבנית): 2 גרסאות אחרונות.

מנועי חיפוש

הקידום במנועי החיפוש באינטרנט איננו חלק מההתקשרות. לחברה הזכות להציע שירותי קידום בתשלום. אם יינתנו שירותי ייעוץ וקידום ללא תשלום, יהוו אלה בחזקת “שירות בונוס” שקיבל הלקוח מבלי ששילם עליהם דבר, וממילא החברה אינה מחויבת לספקו.

אם יתקשר הלקוח עם גורם אחר לצורך קידום האתר במנועי החיפוש, יעשה זאת על אחריותו בלבד וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין כנגד החברה.

תשלומים, סעדים והגבלת אחריות

מרגע שאתר אושר ע”י הלקוח ו”עלה לאוויר”, ובו חומרים טקסטואליים ו/או ויזואליים שהעביר הלקוח או שהועלו לבקשת הלקוח, לא ניתן לבטל עסקה להקמת אתר. למען הסר ספק, יצוין כי מדובר גם על אתר הנמצא באוויר בכתובת זמנית.

במידה והלקוח אינו מרוצה מהעבודה, וזאת עד יום שחרור האתר לאוויר, יקבל הלקוח את מלוא סכום ההקמה בחזרה. במידה ונרכש אחסון לא יוחזר סכום האחסון והלקוח מודע לכך כי סכום זה אינו בר החזר.  במידה ונרכשו תוספים / שרותים נוספים באישור הלקוח – הלקוח מודע לכך כי סכום זה אינו בר החזר.

תשלומים חוזרים, חודשיים ו/או שנתיים (הוראת קבע) עבור חידוש דומיין ו/או אחסון ו/או שרות מתמשך יחודשו אוטומטית מדי חודש בחודשו ו/או מדי שנה.

התשלום עבור מנוי המתבצע מדי 30 ימים (חודש קלנדרי) או 365 ימים (שנה קלנדרית) בהתאמה ליום פתיחת החשבון (למעט מקרים חריגים ובניכוי הטבות). שירותים אותם ניתן להעביר לתשלום חודשי מתחדש, יועברו ויחודשו באופן אוטומטי, אלא אם כן הודיע הלקוח על בקשתו לסגירת חשבון לפי המתואר בהסכם זה.

במידה והפסקת השרות ביוזמת הלקוח, לא יינתן זיכוי בגין תשלומי דומיין / אחסון / תוספים וכד’.

עיכוב תשלומים

הוראת קבע שלא תבוצע במועד עקב חסימת כרטיס אשראי/חסימת הבנק/ביטול חד צדדי/גניבת כרטיס ללא ידוע הנה”ח לחברה מראש, תחוייב בסכום של 2.5 ש”ח על כל נסיון גביה כושל, מדי יום, עד לעדכון הכרטיס ו/או עצירת הוראת הקבע.
– עיכוב של למעלה מ 3 ימי עסקים יביא לעצירת השרות.
– עיכוב של למעלה מ 7 ימי עסקים יחוייב בנוסף בדמי פתיחת הוראת קבע מחודשת של 24$.

– הכחשת עסקה ללא סיבה מצדקת, תחוייב בעמלה של 179 ש”ח.

תשלום אחסון אתרים

פתיחת אחסון אתר מחדש, לאחר מועד החידוש המצויין, כרוכה בתשלום. 

Wix

– פתיחת אחסון אתר וויקס מחדש – לאחר סגירה עקב אי תשלום במועד, 24 שעות ומעלה ממועד תום האחסון: 25$ דמי טיפול.
– פתיחת אחסון אתר וויקס מחדש – לאחר סגירה עקב אי תשלום במועד, 7 ימי עסקים ומעלה ממועד תום האחסון: 50$ דמי טיפול.

וורדפרס

– פתיחת אחסון אתר וורדפרס מחדש – לאחר סגירה עקב אי תשלום במועד, 24 שעות ומעלה ממועד תום האחסון: 15$ דמי טיפול.
– פתיחת אחסון אתר וויקס מחדש – לאחר סגירה עקב אי תשלום במועד, 7 ימי עסקים ומעלה ממועד תום האחסון: 40$ דמי טיפול.

תשלום דומיין

– עיכוב של עד 7 ימי עסקים עקב אי תשלום חידוש דומיין: 20$ דמי טיפול.
– עיכוב של למעלה מ 7 ימי עסקים עקב אי תשלום חידוש דומיין יכולה להביא לאיבוד הדומיין + 53$ דמי טיפול.  (העלות יכולה להשתנות לפי סוג הדומיין).

עיכוב בתשלום עלול לגרור את הקפאת / הפסקת השרות, וללקוח לא תינתן כל זכות ערעור או תלונה עד להשלמת תשלומי חובותיו.

לביטול או עצירה יש להודיע בכתב עד 7 ימי עסקים לפני מועד החידוש באמצעות אימייל, וואטסאפ, פקס.

דומיין ללא עלות יינתן בהתאם למבצעי החברה מעת לעת, לשה הראשונה בלבד וזאת בתנאי שהינו מנוהל ע”י החברה.

תוספות

תבנית עיצוב שנרכשה עבור לקוח ו/או תוספי פרימיום שנרכשו עבור לקוח ו/או חיבור למערכות חיצוניות, לרבות מערכות מדידה –  והיה והלקוח בחר להעביר את האתר לחברת אחסון שאינה בהסדר עם החברה, לא תוכל החברה לזכות בגין רכישתם ולא תוכל להעבירם ללקוח.

לחברה הזכות לספק ללקוח תוספי פרימיום ללא חיוב ו/או לחדש רישוי תוספים ללא חיוב או בחיוב הלקוח כל עוד הלקוח הינו לקוח פעיל ומשתמש בשרותי ו/או שרתי החברה. והיה ובחר הלקוח להפסיק התקשרותו עם החברה, החברה רשאית לעצור כל רישוי ו/או שימוש בכל תוסף פרימיום, בין אם ניתן ללא עלות ובין אם נרכש ברשיון.

במידה והאתר יעבור לרשות הלקוח, ידוע ללקוח כי ההעברה אינה כוללת ואינה יכולה לכלול את התשלומים שנעשו עבור אחסון ו/או רישוי האתר ו/או תוספי פרימיום וכי העברת האתר לבעלות מלאה של הלקוח כרוכה בתשלום חדש לחברת האחסון החדשה.

ידוע ללקוח כי תשלום לשנה מראש מקנה ללקוח הנחה כספית עבור השירותים שהחברה מספקת. במידה והלקוח ביטל את הסכם תנאי השימוש, ובמידה והלקוח שילם לחברה בגין השירותים תשלום לשנה מראש, הלקוח לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי עבור יתרת החודשים הנותרים. הלקוח מסכים לאמור ומוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

במקרה של פיגור בתשלום או בחלק ממנו העולה על יום עסקים, רשאית החברה להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לפרסם כי האתר הורד מהאויר עקב אי תשלום, ו/או להקפיא את השרות והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה בגין נקיטת צעד זה.  הוראת קבע שלא תבוצע במועד עקב חסימת כרטיס אשראי/חסימת הבנק/ביטול חד צדדי/גניבת כרטיס ללא ידוע הנה”ח החברה מראש, תחוייב בסכום של 2.5 ש”ח על כל נסיון גביה כושל.

אין בהורדת האתר או השרות בכדי לפטור את הלקוח מחובת התשלום של יתרת המגיע ממנו עד להורדת האתר והורדת האתר לא תפגע בכל זכות או טענה של החברה ככל שתהיינה.

תשלום עבור הקמת אתר אינו מקנה את הזכות לביצוע העתקים מהאתר שבהסכם.  התשלום הינו עבור האתר המוזמן ואינו עבור אתרים נוספים הניתנים להיבנות באמצעות שכפול האתר ע”י מערכות שכפול, העתקה, FTP, Duplicator, וכד’.
יש לקבל אישור מראש ובכתב על כל שכפול אתר.  עלות שכפול אתר ופרסומו, גם עם לא נעשה האחסון ו/או השכפול על ידי החברה, תהיה 50% מעלות ההקמה הראשונית, אלא אם תואם אחרת, מראש ובכתב על ידי הצדדים.
שכפול ללא אישור מראש ובכתב, כמותו גניבת זכויות יוצרים וכך יטופל, ללא צורך בהוכחת זכויות מול בית משפט כדין.

אי עמידה בתשלום כלשהו תחייב את הלקוח בהפרשי ריבית והצמדה בגין אשראי בחריגה ובשיעור המרבי המקובל בבנק דיסקונט בע”מ.

ביטול מנוי אחסון

ביטול מנוי אחסון – הואיל ופעולת ביטול מנוי כרוכה בין היתר במחיקת מידע לצמיתות, הלקוח מחויב להגיש בקשה לביטול באמצעות האימייל (רק מכתובת אשר מזוהה ככתובת המנוי במערכות החברה) הכוללת בכתב ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: כתובת האתר, פירוט מפורט של השירותים אותם מבקש הלקוח לבטל, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע”מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר רשמי של החברה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה בצירוף אישור להיותו מורשה חתימה. כל עוד לא נשלחה בקשה רשמית לפי הפרטים הנ”ל החיוב עבור המנוי אינו יבוטל.  לבקשת הלקוח – יישלח טופס “הפסקת שרותים” למילוי הפרטים הדרושים.  הפסקת שרות תיתקבל ע”י החברה רק לאחר קבלת הטופס חתום.  על הלקוח לוודא קבלת הטופס ע”י החברה.

הלקוח מצהיר כי הוא מסכים לכך שעם כניסת ביטול המנוי לתוקף כל המידע שאחסן בשרתי החברה ימחק לצמיתות ולא תהיה לו כל טענה בשל כך, לרבות יובהר כי ביטול מנוי תביא למחיקת כלל המידע לרבות תיבות מייל וכיוצ”ב.  הלקוח רשאי לבקש גיבוי מלא של אתר אינטרנט (וורדפרס בלבד).

היה ויטען הלקוח לנזק שנגרם לו על ידי החברה הקשור באתר שנבנה עבורו, מוסכם בין הצדדים כי לא יעלה הנזק הנטען על הסכום ששילם הלקוח לחברה עבור האתר ו/או תפעולו במהלך השנה שקדמה למועד העלאת הטענה. בכל מקרה מתחייב הלקוח להודיע לחברה מבעוד מועד ולמצער ומיד עם היוודע לו דבר הנזק או האפשרות כי יגרמו לו נזקים – לפי המוקדם, ולאפשר לחברה להקטין את הנזקים הצפויים או הנטענים.

החברה לא תהיה צד בשום מחלוקת בין הלקוח לבין צדדים שלישיים, לרבות גולשי האתר, גם אם הסיבה למחלוקת קשורה באתר ובתכניו. היה והחברה תצורף כצד למחלוקת בין הלקוח לבין צדדים שלישיים כנ”ל, מתחייב בזה הלקוח לשפותה בגין כל הוצאותיה ונזקיה ככל שיגרמו וזאת על פי דרישת החברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא לא יפגע בזכותה של החברה לקבל את התמורה המגיע לה בגין התקופה בה נתנה את השירותים ללקוח, לרבות (אך לא רק) בתקופת ההודעה המוקדמת ו/או בכל תקופה אחרת.

הפסקת התקשרות

לסיום התקשרות יש לפנות לחברה לקבלת “טופס סיום התקשרות”.  רק עם קבלת הטופס חתום חזרה בחברה, יבוצע נוהל סגירת תיק לקוח.  באחריות הלקוח לוודא קבלת טופס הפסקת ההתקשרות (ניתן טלפונית או וואטסאפ).

ללקוח הזכות להפסיק את ההתקשרות לאחר שנה, ובתום כל תקופת שירות נוספת אותה הזמין.

בחבילת התחייבות חודשית, יודיע הלקוח על הפסקת ההתקשרות עד 7 ימי עסקים מתאריך סיום ההתקשרות.

בחבילת התחייבות חצי שנתית/שנתית, על הלקוח להודיע לחברה בכתב על כוונתו להפסיק את התקשרות חצי שנתית או שנתית 10 יום לפני מועד הפסקת ההתקשרות.

לחברה הזכות להפסיק את התקשרות מול לקוח בתום כל תקופת התקשרות בהודעה של 10 יום מראש.

עם הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לא יוכל הלקוח להשתמש בשירות הלקוחות ולא יקבל יותר מהחברה שום שירות הקשור באתר, לרבות אחסון.

הלקוח יהיה אחראי לפתיחת חשבון בחברת אחסון לבחירתו עבור ניהול עצמי של האתר.

ממועד הפסקת ההתקשרות לא תהיה עוד החברה ו/או מי מנציגיה אחראים לכל דבר הקשור באתר או בתפעולו ולא תהיה לחברה יותר כל מחויבות כלפי הלקוח והלקוח מוותר בזה מראש על כל טענה כנגד החברה או נציגיה כנ”ל.

ברור ללקוח כי במידת הפסקת התקשרות, הפסיד הלקוח את דמי האחסון והרישוי של חברת האחסון. 

במידה ובוצעה רכישת רישיון תוסף עבור דומיין ספציפי באחסון שרתי החברה – לא ניתן לבצע זיכוי ודין הרישיון לגריסה.

במידה ובוצע רכישת רישיון תבנית עבור דומיין ספציפי באחסון בשרתי החברה – לא ניתן לבצע זיכוי ודין הרישיון לגריסה.

במידה והוחכר קו טלפון וירטואלי – לא ניתן לבצע העברת בעלות ו/או מספר והלקוח יאבד את כל זכויותיו בקבלת שרות זה.  

תמיכה ותחזוקה

אנו מעניקים תמיכה ללקוחותינו, ולאנשי קשר מורשים מטעמם, באמצעות מערכת יצירת קשר, וואטסאפ ובאמצעות טלפון, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 ל18:00.

תחזוקת אתרים, שדרוגים, תיקונים וכל עבודה שאינה קשורה לכשירות השרות, תינתן במסגרת חבילות תחזוקה ושרות, כפי שמופיע באתרי החברה.

התשלום יחל עם תחילת העבודה וישולם בתאריך עוקב מדי חודש, או בתשלום מראש ל- 3 / 6 חודשים.
פרטי כרטיס אשראי הינם תנאי הכרחי לפתיחת כרטיס עבודה, גם אם התשלום נעשה בכל אמצעי אחר.

למרות זאת, החברה אינה מתחייבת לקבל לקוח לחבילות תחזוקה ושרות.

במקרים חריגים עשויה החברה להסכים לטפל בבקשות מיוחדות של לקוחות בעניינים של תמיכה וסיוע גם כאשר אין המדובר בנושאים שבאים תחת השירותים שלנו, ואלו יתומחרו בנפרד, טרם תוענק התמיכה.

הודעות ופרסומות על מוצרים ושירותים נוספים

מדי פעם ניצור איתך קשר באמצעות, SMS וואטסאפ או דואר אלקטרוני. זה יכול להיות הודעה הקשורה למעורבות במוצרים שלנו, מידע על איך ליצור איתנו קשר, עדכונים, חג שמח ועוד.

בהתקשרותך איתנו הינך מאשר לנו לשלוח לך פרסומים כאמור, אלא אם כן תבקש מאיתנו בכתב או על ידי שימוש בכפתור “הסר” להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של הודעות אלו.

תיקונים ושינויים בתנאי ההתקשרות איתנו

אתרי החברה

כל ביצוע פעולת רכישה / פנייה / התעניינות באמצעות אתרי החברה, מאשרת לבעלי האתר משלוח תכנים שיווקיים אל כתובת המייל ו/או מספר הטלפון הנייד של הלקוח. להסרה יש על על הלקוח להקיש על קישור ההסרה.

שונות

שלחה החברה הודעה לכתובת האימייל שמופיעה בחשבון הלקוח או הודעת sms למספר הטלפון המופיע בחשבון שלכם, תחשב ההודעה כאילו הגיעה אליך ביום העסקים הראשון לאחר שיגורה בפועל. הינך מוותר מראש על כל טענה לפיה שינית את כתובת הדואר או את מספר הטלפון כאמור, לא קיבלת את ההודעה, וכד’. בהתקשרותכם עמנו ידוע לכם שהאחריות הבלעדית לעדכן את פרטי כתובת האימייל ומספר הטלפון ולוודא שהם עובדים כנדרש.

כל פעם שהסכם זה נוקב במילים “האתר שלך” וכדומה, הכוונה כמובן לכל אתר ו/או שרות שנמצא בחשבונך, ולא משנה מי בעליו. אתה כאמור בהסכם זה, מבחינת החברה, הבעלים של כל האתרים שבחשבונך, וכל השרותים הניתנים לך ע”י החברה, על כל השלכות העניין. לכן במידה שהינך נותן שרותים בחשבונך ללקוחות שלך או של כל גורם אחר, זכור כי כל הוראה שבהסכם זה, על נספחיו וחלקיו השונים, מתייחסת לפי העניין גם לאותם שרותים ולפעילות הקשורה לכך, ועליך לוודא כאשר הינך מתקשר איתם כי הם מודעים לכך, מסכימים לכל תנאי ההתקשרות, ומתנהלים בפועל בהתאם.

השימוש בדומיינים זמניים, אפשרות הניתנת ללקוחות החברה במסגרת הקמת אתר, הינו לצרכי פיתוח בלבד.

בקשת לקוח להתקנת יישומים או מתן שירותים נוספים שאינם חלק מהשירות העיקרי הקיים, במידה שהחברה תודיע על נכונותה להיעתר לה, תהיה כפופה לתשלום נוסף, כפי שיוסכם באופן נקודתי בין הלקוח לחברה.

הלקוח ישפה ויפצה את החברה בגיל כל הוצאה ונזק שנגמרו לחברה בשל התנהגות שלא כדין הקשורה לחשבונו ושגרמו לחברה נזקים.

הלקוח אינו רשאי להכניס שינויים או תיקונים בהסכם זה, אלא אם כך ניתנה לו הסכמה מפורשת בכתב מאת החברה לפני ביצוע השינוי.

סעיף הגבלת האחריות והפיצוי המפורטים בהסכם בהקשר לחברה, כוללים את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה וכל וגרם מטעמה.

מובהר ללקוח כי אין לחברה כל אחריות לקבצי האתר, תוספיו, רכיביו השונים, הדרך בו נבנה ומנוהל, תוכנות וחומרות שונות הנוגעות אליו, ולכל דבר נוסף שאינו נוגע באופן ישיר לשירותי התשתית והאחסון המוענקים על ידיה.

תוספים, תבניות ורכיבים נוספים שקיבל הלקוח באמצעות החברה במהלך תקופת ההתקשרות יוסרו יוחזרו לחברה עם סגירת חשבונו בחברה.

לכל הסכומים המופיעים באתר האינטרנט, ובכל מסמך האחר הנוגע להתקשרות, יש להוסיף מע”מ כדין, שישולם על ידי הלקוח.

כל אימת שננקב סכום בדולרים בהסכם זה, באתר האינטרנט, או בכל מסמך נלווה, לרבות על ידי נציג החברה בשיחה עם לקוח, הכוונה היא לחיוב שקלי שנקבע לפי שער המכירה של הדולר המופיע באתר האינטרנט של בנק דואר ישראל בימי ראשון, והכל כמפורט לעיל תחת הכותרת “תשלום”.

אישור תקנון החברה

הלקוח, ברגע הפיכתו ככזה, וזאת ע”י ביצוע תשלום עבור כל עבודה שנעשתה, מאשר את תקנון הלקוחות של החברה, לרבות קבלת תזכורות לחידוש אחסון ו/או דומיין, מידע על חידושים והצעות שיווקיות. להפסקת קבלת התראות יש לשלוח אימייל או וואטסאפ או לפנות באמצעות פקס מספר 079-5551516.

החברה רשאית לערוך/לתקן הסכם זה ללא הודעה מראש.

עדכון אחרון - ספטמבר 2023

תוכן עניינים