הסכם הקמת אתר.

Fly Guy רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליפו או לשנותו וסעיפיו, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.

1. כללי
מהות ההתקשרות עם “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” היא הקמת ו/או שדרוג ו/או אחזקת אתר אינטרנט (להלן: האתר) על ידי “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” עבור המזמין (להלן: הלקוח).”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” מצהירה בזאת כי בידיה היכולת והידע המקצועי להקים אתר אינטרנט, וכי הקימה בעבר והיא מקימה באופן שוטף אתרים ומפעילה אותם.

2. תנאים כלליים
האתר ייבנה על מערכות קיימות להקמת אתרים המשמשת את “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” (להלן: המערכות).
2.1. התשלום שישולם ל”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” כולל שני חלקים: תשלום עבור הקמת האתר, ותשלום עבור אחסון האתר, בהתאם לחבילות השונות. התשלום הראשון יבוצע במעמד חתימת ההסכם, טרם תחילת העבודה. גם במידה והתשלום אינו מתבצע בכרטיס אשראי – יועברו פרטי כרטיס אשראי לביטחון טרם תחילת העבודה.
2.2. כל החומרים להקמה הראשונית של האתר ולעדכונים השוטפים יסופקו על ידי הלקוח. החומרים כוללים טקסטים, תמונות, סמלים ולוגואים, סרטוני וידאו, קישורים רלוונטיים, פרטי התקשרות, מסמכים חיצוניים ועוד, החומרים שיספק הלקוח ייכללו באתר שייבנה בהתאם למפרט וליכולות הטכניות של המערכות. חוסר התאמה כנ”ל של חומר מן החומרים שיספק הלקוח לא יהווה עילה לביטול ההתקשרות ע”י הלקוח.
2.3. מוסכם על הצדדים כי: כל התכנים באתר לא יפרו שום חוק מחוקי מדינת ישראל. בפרט לא יופרו חוקים שעניינם: הגנה על זכויות יוצרים, איסור הסתה, איסור גזענות, איסור לשון הרע, כללי הצנזורה, הגנת הפרטיות, מניעת עוולות מסחריות. למען הסר כל ספק – כל אחריות על תכני האתר הינה באחריות הלקוח בלבד ול “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” לא תהיה כל אחריות משפטית לתכנים אלו.
2.4. למען הסר ספק: ההתקשרות להקמת אתר איננה כוללת שירותים נוספים מעבר לבניית האתר ותחזוקתו, והכל על פי החבילה שרכש הלקוח, ובכלל זה: עדכוני תוספים, עדכוני מערכת ליבה, קידום, שיווק, כתיבה, עריכה, עיבוד תמונות, עריכת וידאו, בניית מצגות ועוד. שירותים אלה יינתנו תמורת תשלום נפרד, אם בכלל.  שרותי תחזוקה וניהול יבוצעו אך ורק על אתרים המנוהלים בשרתי החברה ו/או הוקמו על ידי החברה.  כמו גם חיבור למערכות חיצוניות על שם החברה כגון מערכות איסוף נתונים, סטטיסטיקות, אוטומציות וכד’.
2.5. הלקוח מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם ל”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” כתוצאה מאי עמידתו, מסיבה כלשהי, בתנאי ההסכם לעיל. כמו כן, היה ותוגש תביעה נגד “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” בשל פרסומים שונים המופיעים באתר ואשר נמסרו על ידי הלקוח, יישא הלקוח בהוצאות ההגנה המשפטית של “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” ובתשלומים השונים שייפסקו נגד “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” ככל שייפסקו.
2.6. “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” מתחייבת להגיש הצעת עיצוב ראשונה עד 10 ימי עבודה מרגע קבלת הנחיות מהלקוח.
2.7. “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” מתחייבת להקים את האתר תוך 30 ימי עבודה, בכפוף למפרט החבילה שנרכשה, לאישור הצעת העיצוב ולהעברת כל החומרים אליה על ידי הלקוח. עיכוב של עד 7 ימים לא ייחשב כהפרת סעיף זה.
2.8. עיכוב של למעלה מ 30 יום בהעברת החומרים מהלקוח אל “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” יוריד את קדימות העבודה של הלקוח. עיכוב של למעלה מ 45 יום בהעברת החומרים יקפיא את העבודה. במקרה שכזה יזוכה הלקוח בסך 50% מתשלום ההקמה בלבד ללא הוכחת נזק.

3. אחסון האתר
3.1. גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” תדאג לאחסון האתר בשרת מקצועי, אמין ובעל מוניטין, ותדאג ככל יכולתה לטיפול בכל תקלה שתתגלה באתר.
3.2. חלק מהשירותים והיכולות תלויים בגורמים חיצוניים כגון אתרי אינטרנט, רשמי דומיינים, חברות תוכנה, חברות תקשורת ועוד.
יחד עם זאת “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” לא תהיה אחראית בשום אופן לתקלה או שינוי או הפרעה שמקורם בגורמים שלישיים שונים כגון חברות תקשורת, חברות המספקות שירותי אחסון בשרתים, ספקים של קווי אינטרנט, חברות תוכנה ואחרים, והלקוח מוותר מראש על כל פיצוי בשל נזקים מכל סוג שיגרמו לו, אם יגרמו חלילה, בשל פעולה או מחדל של גורם שלישי.
3.3. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי שינויים שונים הקשורים בגורמים חיצוניים עלולים להשפיע על השירות הקשור לאתר. הלקוח מוותר מראש על כל טענה בגין שינוי באופי השירות של “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה”, במידה ושינוי זה נובע משינוי מדיניות, תקלה, קריסה או כל שינוי אחר הקשור לגורמים חיצוניים.
3.4. “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” רשאית לשנות את המערכות ואף להחליפן באחרות. הלקוח מוותר על טענה כלשהי בגין שינוי כלשהו הנובע משינויים במערכת, גם אם הוא גורם לשינויים באתר.
3.5. מחיר חבילת האחסון ביום העלאת האתר הינו כפי שנקבע. במידה ואתר הלקוח יגדל ויעבור בנפח את הנפח המוזמן, יועבר הלקוח אוטומטית לחבילת האחסון הבאה בתור. ניתן אף לשנמך חבילות אחסון בפנייה במייל / טלפון / ווצאפ למשרדי החברה.
3.6. במידה והלקוח קיבל הרשאה לניהול האתר, הלקוח מתחייב לנקוט בכללי זהירות בפרטי ההרשאה שיינתנו לו לשם שימוש במערכת, לא להעבירם לגורמים לא מוסמכים ולהקפיד על כללי אבטחה.
“גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם באתר או לאתר ע”י הלקוח מרגע זה.
3.7. במידה וייגרם נזק לאתר שידרוש את התערבות “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה”, יחוייב הלקוח ע”פ מחירון שעתי בסך 250 ₪ מינימום לשעת עבודה לא כולל מע”מ.
3.8. במידה ומדובר על אתרים הבנויים על מערכות חיצוניות “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” לא תהיה אחראית בשום צורה לנזק שייגרם כתוצאה ממחדל אבטחה ו/או ממחדל חוסר ידע וגרימת נזק של הלקוח.
3.9. במידה והאתר יעבור לרשות הלקוח, יפתח הלקוח חשבון בשרתי החברה המארחת ויקבל גיבוי מלא של האתר כפי שאושר ביום הגשתו.
כל שעת הדרכה נוספת תהיה בתשלום בסך של 250 ₪ לא כולל מע”מ.

4. קרדיטים
4.1. יוטמעו קרדיטים בתחתית כל אתר שיעוצב במסגרת הפרויקט. נותני השירות יוכלו להציג את הפרויקט בתיק העבודות שלהם.
4.2. במידה והלקוח לא מאשר הצבת קרדיט כמקובל יתווסף תשלום של 640 ₪.

5. תמיכה בדפדפנים
האתר יפותח בתאימות מלאה לדפדפנים המובילים (בהתאם ליכולות התבנית): 2 גרסאות אחרונות.

6. מנועי חיפוש
הקידום במנועי החיפוש באינטרנט איננו חלק מההתקשרות. ל”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” הזכות להציע שירותי קידום בתשלום. אם יינתנו שירותי ייעוץ וקידום ללא תשלום, יהוו אלה בחזקת “שירות בונוס” שקיבל הלקוח מבלי ששילם עליהם דבר, וממילא “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” אינה מחויבת לספקו.
אם יתקשר הלקוח עם גורם אחר לצורך קידום האתר במנועי החיפוש, יעשה זאת על אחריותו בלבד וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין כנגד “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה”.

7. תשלומים, סעדים והגבלת אחריות
7.1. מרגע שאתר “עלה לאוויר”, ובו חומרים טקסטואליים ו/או ויזואליים שהעביר הלקוח או שהועלו לבקשת הלקוח, לא ניתן לבטל עסקה להקמת אתר. למען הסר ספק, יצוין כי מדובר גם על אתר הנמצא באוויר בכתובת זמנית.
במידה והלקוח אינו מרוצה מהעבודה, וזאת עד יום שחרור האתר לאויר, יקבל הלקוח את מלוא סכום ההקמה בחזרה. במידה ונרכש אחסון לא יוחזר סכום האחסון והלקוח מודע לכך כי סכום זה אינו בר החזר.
7.2. תשלומים חוזרים, חודשיים ו/או שנתיים (הוראת קבע) עבור חידוש דומיין ו/או אחסון ו/או שרות מתמשך יחודשו אוטומטית מדי חודש בחודשו ו/או מדי שנה.  לביטול או עצירה יש להודיע בכתב עד 7 ימי עסקים לפני מועד החידוש באמצעות אימייל, וואטסאפ, פקס.
7.3. תבנית עיצוב שנרכשה עבור לקוח ו/או תוספי פרימיום שנרכשו עבור לקוח ו/או חיבור למערכות חיצוניות, לרבות מערכות מדידה –  והיה והלקוח בחר להעביר את האתר לחברת אחסון שאינה בהסדר עם “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה”, לא תוכל החברה לזכות בגין רכישתם.
7.4. לחברה הזכות לספק ללקוח תוספי פרימיום ללא חיוב ו/או לחדש רישוי תוספים ללא חיוב הלקוח כל עוד הלקוח הינו לקוח פעיל ומשתמש בשרותי ו/או שרתי החברה. והיה ובחר הלקוח להפסיק התקשרותו עם החברה, החברה רשאית לעצור כל רישוי ו/או שימוש בכל תוסף פרימיום.
7.5. במידה והאתר יעבור לרשות הלקוח, ידוע ללקוח כי ההעברה אינה כוללת ואינה יכולה לכלול את התשלומים שנעשו עבור אחסון ו/או רישוי האתר וכי העברת האתר לבעלות מלאה של הלקוח כרוכה בתשלום חדש לחברת האחסון החדשה.
7.6. במקרה של פיגור בתשלום או בחלק ממנו העולה על יום עסקים, רשאית “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לפרסם כי האתר הורד מהאויר עקב אי תשלום, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כלפי “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” בגין נקיטת צעד זה.
7.7. אין בהורדת האתר בכדי לפטור את הלקוח מחובת התשלום של יתרת המגיע ממנו עד להורדת האתר והורדת האתר לא תפגע בכל זכות או טענה של “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” ככל שתהיינה.
7.8. אי עמידה בתשלום כלשהו תחייב את הלקוח בהפרשי ריבית והצמדה בגין אשראי בחריגה ובשיעור המרבי המקובל בבנק הפועלים בע”מ.
7.9. היה ויטען הלקוח לנזק שנגרם לו על ידי “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” הקשור באתר שנבנה עבורו, מוסכם בין הצדדים כי לא יעלה הנזק הנטען על הסכום ששילם הלקוח ל”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” עבור האתר ו/או תפעולו במהלך השנה שקדמה למועד העלאת הטענה. בכל מקרה מתחייב הלקוח להודיע ל”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” מבעוד מועד ולמצער ומיד עם היוודע לו דבר הנזק או האפשרות כי יגרמו לו נזקים – לפי המוקדם, ולאפשר ל”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” להקטין את הנזקים הצפויים או הנטענים.
7.9.1. גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” לא תהיה צד בשום מחלוקת בין הלקוח לבין צדדים שלישיים, לרבות גולשי האתר, גם אם הסיבה למחלוקת קשורה באתר ובתכניו. היה ו”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” תצורף כצד למחלוקת בין הלקוח לבין צדדים שלישיים כנ”ל, מתחייב בזה הלקוח לשפותה בגין כל הוצאותיה ונזקיה ככל שיגרמו וזאת על פי דרישת “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה”.

8. הפסקת התקשרות
8.1. ללקוח הזכות להפסיק את ההתקשרות לאחר שנה, ובתום כל תקופת שירות נוספת אותה הזמין.
8.2. בחבילת התחייבות חודשית, יודיע הלקוח על הפסקת ההתקשרות עד 7 ימי עסקים מתאריך סיום ההתקשרות.
8.3. על הלקוח להודיע ל”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” בכתב על כוונתו להפסיק את התקשרות חצי שנתית או שנתית 10 יום לפני מועד הפסקת ההתקשרות.
8.4. ל”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” הזכות להפסיק את ההתקשרות בתום כל תקופת התקשרות בהודעה של 10 יום מראש.
עם הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לא יוכל הלקוח להשתמש בשירות הלקוחות ולא יקבל יותר מ”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” שום שירות הקשור באתר, לרבות אחסון.
8.5. הלקוח יהיה אחראי לפתיחת חשבון בחברת אחסון לבחירתו עבור ניהול עצמי של האתר.
8.6. ממועד הפסקת ההתקשרות לא תהיה עוד “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” ו/או מי מנציגיה אחראים לכל דבר הקשור באתר או בתפעולו ולא תהיה ל”גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” יותר כל מחויבות כלפי הלקוח והלקוח מוותר בזה מראש על כל טענה כנגד “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” או נציגיה כנ”ל.
8.7. ברור ללקוח כי במידת הפסקת התקשרות, הפסיד הלקוח את דמי האחסון והרישוי של חברת האחסון ויהיה עליו לשלם מכספו מחדש.
8.8. במידה ובוצעה רכישת רישיון תוסף עבור דומיין ספציפי – לא ניתן לבצע זיכוי ודין הרישיון לגריסה.
8.9. במידה ובוצע רכישת רישיון תבנית עבור דומיין ספציפי – לא ניתן לבצע זיכוי ודין הרישיון לגריסה.

9. אתרי “גיא ברנע – ניו מדיה”
9.1. כל ביצוע פעולת רכישה / פנייה / התעניינות באמצעות אתרי “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה”., מאשרת לבעלי האתר משלוח תכנים שיווקיים אל כתובת המייל ו/או מספר הטלפון הנייד של הלקוח. להסרה יש על על הלקוח להקיש על קישור ההסרה.
9.2. הלקוח, ברגע הפיכתו ככזה, וזאת ע”י ביצוע תשלום עבור כל עבודה שנעשתה, מאשר את תקנון הלקוחות של החברה, לרבות קבלת תזכורות לחידוש אחסון ו/או דומיין, מידע על חידושים והצעות שיווקיות. להפסקת קבלת התראות יש לשלוח אימייל או לפנות באמצעות פקס מספר 079-5551516
9.3. כל התקשרות עסקית הנוגעת לפעילות הלקוח אל מול “גיא ברנע – יעוץ ניו מדיה” תעשה באמצעות אימייל info@fly-guy.club