WIFI

חזרה אל עמוד המילון

WIFI היא טכנולוגיה המאפשרת למכשירים טכנולוגיים להעביר נתונים באופן אלחוטי

WIFI (Wikipedia)
הלוגו של Wi-Fi
צלמית המייצגת שימוש ב-Wi-Fi. לעיתים הצלמית משמשת כמחוון הממחיש את רמת הקליטה מרשת Wi-Fi מסוימת: יותר קשתות שחורות או לבנות מלמטה למעלה, במקום קשתות אפורות, מלמדות על קליטה גבוהה יותר.

Wi-Fi היא טכנולוגיה המאפשרת למכשירים אלקטרוניים להעביר נתונים אלחוטית באמצעות גלי מיקרו שהם חלק מספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית.

ארגון ה-WiFi קבע שהוא מתייחס לכל רשת אלחוטית במרחב המקומי (Wireless LAN), אך לרוב מבוססות רשתות אלה על תקני IEEE 802.11 ו-Wi-Fi מהווה שם נרדף להן. תקני 802.11 מאפשרים פריסת רשת תקשורת שבה משודרות חבילות נתוני IP בין הצרכנים השונים, למרחקים של כמה עשרות מטרים. טעות נפוצה היא שמקור השם Wi-Fi הוא בקיצור הביטוי Wireless Fidelity, על משקל הכינוי Hi-Fi שניתן בעבר למערכות סטריאו.

רשת Wi-Fi פועלת באחד משני מצבים:

  • רשת תשתית (Infrastructure) - מצב בו הרשת מנוהלת על ידי נקודת גישה אחת או יותר. נקודת הגישה בדרך כלל משולבת בנתב ואחראית על התקשורת במרחב. כל התחנות משדרות לנקודת הגישה ורק אליה והיא מנתבת את החבילות כנדרש.
  • רשת אד-הוק (Ad-Hoc) - מצב המתאר רשת בלתי מנוהלת שבה כל הצרכנים (מחשבים, מכשירים סלולריים התומכים בפרוטוקול וכן הלאה) מתקשרים בינם לבין עצמם ללא תשתית מאורגנת. כל אחת מהתחנות עשויה לשדר באותו זמן, אך היות שכולן מממשות את הפרוטוקול, על פי רוב נמנעות הפרעות הדדיות.

יתרונה הגדול של רשת Wi-Fi הוא בפשטות חיבור הציוד (אין צורך בפריסת כבלים והגדרות פרוטוקול מורכבות במחשב) ובמחירו הזול. מחשבים ניידים רבים נמכרים כשהם כוללים מתאמי כרטיס רשת אלחוטי (Wireless NIC Adapter), כך שניתן לחבר אותם בקלות לרשתות אלחוטיות.

אין לבלבל או לקשור בין טכנולוגיית Wi-Fi לבין הטכנולוגיות NFC או EMV, אשר שונות ממנה לחלוטין ומשמשות יחדיו, בין היתר, לתשלום בחנויות ובמרכולים באמצעות טלפון חכם או כרטיס חיוב התומכים בטכנולוגיות אלה. הבלבול הנפוץ נובע מהדמיון בין הצלמית המסמלת כרטיסי חיוב עם תקן EMV ללא מגע, לבין הצלמית המייצגת שימוש ב-Wi-Fi.

פרוטוקולים במודל TCP/IP
שכבת יישום
HTTPSMTPFTPDNSDHCPSSHRTPRTSPIRCSNMPSIPIMAP4MIMETelnetRPCSOAPLDAP
שכבת תעבורה
TCPUDPSCTPDCCP
שכבת רשת
IPIPv4IPv6ICMPIPXIGMP
שכבת קשר
אתרנט‎ • 10BASE-T802.11 WiFiToken ringFDDIARP
נתב אלחוטי בטכנולוגיית 802.11b
מיניבוס המציע שירות Wi-Fi
חזרה אל עמוד המילון >> Download Tooltip Pro
גלילה לראש העמוד